Obuka radnika iz ZOP-a

Na osovu zakona zaštite od požara potrebno je izvršti osnovnu obuku i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i eksplozija na radom mestu,postupkom u slućaju požara, upotrebom sredstava i opreme za početno gašenje požara kao i odgovornošću zbog nepridržavanja propisaih i naloženih mera zaštie od požara u skladu sa programom obuke.
Obuka radnika se izvodi na sledeci nacin:
  • izrada programa osnovne obuke iz oblasti zaštite od požara
  • prihvatanje programa osnovne obuke od strane ministarstva za vanredne stuacije
  • predavanja iz oblasti zaštite od požara
  • rešavanje testa obučenosti radnika
  • praktična primena (upotreba aparata za gašenje požara)
  • izdavanje nalaza o obučenosti radnika
  • Obuka radnika iz oblasti zaštite od požara vrsi se jedanput u 3. godine i pri zasnivanju radnog odnosa, a provera znanja jedanput u godinu dana. Obuku vršimo po grupama ili pojedinačno (po radniku).