Galerija slika

Proizvod nedelje

S9

S9

Protivpozarni aparati
(Ocena) Rejting

Nis vatrosprem

MISIJA

Bavimo se servisiranjem, kontrolisanjem i prodajom opreme za zaštitu od požara, kao i opreme za zaštitu na radu, pružajući visok kvalitet usluga, poštujući rokove i uvažavajući specifične zahteve svojih korisnika.

VIZIJA

Želimo da visokim kvalitetom i doslednim poštovanjem propisa u svojoj oblasti  postanemo pouzdani I uvažavan partner, kako od strane korisnika naših usluga, tako i od strane kolega.

IZJAVA O POLITICI  KVALITETA

Organizacija Niš-Vatrosprem d.o.o. Niš opredelila se da svoje poslovne  aktivnosti planira i realizuje u ambijentu Sistema menadžmenta kvalitetom, u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015 kao i zahtevima standarda SRPS ISO 17020 koji se odnose na organizacionu celinu Kontrolno telo ”Niš-vatrosprem". Održavanjem i stalnim poboljšavanjem Sistema menadžmenta kvalitetom, sa definisanim predmetom i područjem primene, stvaramo uslove za savremenije poslovanje u postavljenom kontekstu Organizacije i Kontrolnog tela.

Definisani kontekst je osnova za ispunjavanje zahteva i očekivanja naših korisnika, kroz postizanje  osnovnih ciljeva našeg poslovanja:

- Poštovanje zakona, tehničkih propisa i standarda pri radu.

- Ispunjenje zahteva naših korisnika i povećanje njihovog zadovoljstva.

- Održavanje dobrih odnosa sa isporučiocima roba i usluga.

- Podizanje kompetentnosti zaposlenih za  postizanja boljih rezultata u  radu.

- Obezbeđenje dobrog životnog standarda zaposlenih.

- Očuvanje i poboljšavanje  bezbednosti  i zdravlja zaposlenih tokom rada.

- Bezbedno i racionalno korišćenje sirovina, materijala i drugih resursa.

- Aktivna saradnja sa društvenom zajednicom u cilju očuvanja radne i životne sredine.

- Učešće u aktivnostima društvene zajednice koje podstiču društveno odgovorno ponašanje i podizanje kvaliteta života građana.


Svi zaposleni su obavezni da se ponašaju i rade u skladu sa ovom Politikom kvaliteta.


Niš, April 2019. godine.

 

потпис

SERTIFIKATI