Gromobranska instalacija

Na osnvu Zakona zaštite od požara i pravilnika o tehničkim noramtivima za zaštitu od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ", br. 11/96) potrebno je periodićno vršiti pregled i merenja na gromobranskoj instalaciji koja se sastoji u sledećem:

  • kompletan pregled  spoljašnje gromobranske instalacije
  • i merenja otpornosti uzemljivača

 

Periodični pregled i merenja na osnovu nivoa zaštite vrše se za :

I nivo zaštite - redovna kontrola na 2 godine,

II nivo zaštite - redovna kontrola na 4 godine,

III i IV nivo zaštite - redovna kontrola na 6 godina.

U svom radu Niš-vatrosprem DOO  svakodnevno koristi intrumente "METREL Eurotest 61557“, "METREL MI 2124 Earth" i "Mastech Earth Clamp MS2301"

Vršimo projektovanje, rekonstrukciju i ugradnju  gromobranske instalacije.

Za izvršeni pregled i merenja dostavljamo stručni nalaz kojim se potvrđuje ispravnost gromobranskih instalacija ili se eventualno ukazuje na njihovu neispravnost.

Stručni nalaz je u potpunosti validan dokument za protivpožarnu policiju.