Stabilne instalacije za gasenje pozara

Provera ispranosti i servisranje stabilnih sistema za gašenje požara (šplinkler instalacija sa raspršenom vodom i teškom penom, CO2 instalacje za gašenje požara, instalacije sa halonom inergenom ,halotronom, FM200 i insalacije sa prahom).
Za sve izvršene provere dostavljamo stručni nalaz kojim se potvrđuje ispravnost sistema za gašenje požara ili se eventualno ukazuje na njihovu neispravnost.
Stručni nalaz je u potpunosti validan dokument za protivpožarnu policiju.