Kontrolisanje

Kontrolno telo „NV-Kontrol“ tipa C (u daljem tekstu KT) u okviru organizacije Niš-Vatrosprem d.o.o. Niš opredelilo se da svoje poslovne  aktivnosti planira i realizuje u ambijentu Sistema menadžmenta kvalitetom (u daljem tekstu SMK), usklađenim sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 i standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012

Politika KT bazira se na postulatima Politike kvaliteta Organizacije sa ciljem da se odgovori potrebama i zahtevima korisnika usluga KT (klijenata), uz istovremeno zadovoljenje potreba KT, matične  organizacije, zaposlenih  i zainteresovanih strana.

Osnovni cilj rada KT je ispunjenje zahteva klijenata za kontrolisanjem, u skladu sa obimom akreditacije i važećim propisima i standardima, uz neprekidno obezbeđenje poslovnog ambijenta za postizanje pojedinačnih ciljeva:
- Nezavisnost u okviru Organizacije u meri koju zahteva izabrani tip KT.


- Nepristrasno kontrolisanje, bez komercijalnih, finansijskih i drugih pritisaka.
- Identifikaciju rizika po nepristrasnost i primenu mera za njegovo uklanjanje  ili kontrolisanje.
- Poštovanje zakona, tehničkih propisa i standarda pri radu.
- Obezbeđenje potrebne poverljivosti informacija koje se dobijaju ili nastaju tokom rada KT.
- Održavanje dobrih odnosa sa klijentima, isporučiocima roba i usluga i podugovaračima.
- Podizanje kompetentnosti zaposlenih za  postizanja boljih rezultata u  radu.
- Korišćenje adekvatne i ispravne opreme, uz očuvanje sledljivosti merenja.
- Korišćenje propisanih metoda i uputstava za kontrolisanje.
- Propisano izveštavanje o rezultatima kontrolisanja.
- Prijem i obradu prigovora i žalbi klijenata na rad KT i rezultate kontrolisanja.
- Obezbeđenje dobrog životnog standarda zaposlenih, nezavisno od rezultata rada KT
- Očuvanje i poboljšavanje  bezbednosti  i zdravlja zaposlenih tokom rada u KT

Zaposleni u matičnoj Organizaciji i zaposleni, saradnici i podugovarači KT „NV-Kontrol“ obavezni su  da svojim angažovanjem i postignutim rezultatima rada doprinose ostvarivanju navedenih pojedinačnih ciljeva, saglasno svojim kompetentnostima, odgovornosti i dodeljenim radnim zadacima u procesu kontrolisanja.

 

Rukovodilac KT

Aleksandar Nikolić dipl. ing.